Co rodzice powinni zapewnić dziecku?

Jednakowo dzieci, jak i rodzice mają swoje prawa, jak i obowiązki. Jaki jest ich zakres i co jest najważniejsze przy wychowywaniu dziecka?

Jakie są prawa i obowiązki rodziców?

Wedle zapisów kart ONZ, dzieci mają prawo do bezpieczeństwa, bycia traktowanymi z miłością, edukacji, opieki medycznej i ochrony. Rodzice mają obowiązek chronić prawa swoich dzieci, dopóki nie osiągną one wieku dojrzałości. Prawa i obowiązki rodziców są określane jako „odpowiedzialność rodzicielska”. W tym sensie rodzice mają obowiązek:

  • • Chronić swoje dziecko przed krzywdą.
  • • Zapewnić dziecku jedzenie, ubranie i mieszkanie.
  • • Zapewnić bezpieczeństwo, nadzór i kontrolę.
  • • Zapewnić opiekę medyczną.
  • • Zapewnić wykształcenie.

Prawa i obowiązki rodziców dotyczą jednakowo rodziców biologicznych, a także rodziców adopcyjnych. Chociaż inne osoby dorosłe, takie jak przybrani rodzice, mogą być zaangażowani w opiekę i wsparcie dziecka, tylko ci rodzice lub ci uznani za rodziców przez sąd mają ostateczne prawo w zakresie podejmowania decyzji dotyczących dziecka.

Jako rodzic masz również prawa. To pozwala rodzicom wychowywać dzieci zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami. Decyzje dotyczące religii, edukacji, dyscypliny, leczenia i miejsca zamieszkania dziecka nie są przedmiotem ingerencji władz, chyba że istnieją ważne powody lub zagrożone jest dobro dziecka.

Obowiązki rodzica wobec dziecka w myśl międzynarodowych konwencji

Rodzice mają prawo i obowiązek I ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swoich dzieci. Są oni zobowiązani do dbania o zdrowie, rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i moralny swoich dzieci. Rodzice mają pierwszeństwo w kształceniu i wychowaniu swoich dzieci w stosunku do wszystkich innych osób. Obowiązki rodzica wobec dziecka to też zapewnienie mu wykształcenia. Rodzice mają prawo wyboru placówki oświatowej i formy kształcenia dzieci do czasu uzyskania przez nie podstawowego wykształcenia ogólnego.

Obowiązki rodzica wobec dziecka dotyczą także ochrony praw osób niepełnoletnich. Rodzice są prawnymi przedstawicielami swoich dzieci i działają w obronie ich praw i interesów w stosunkach z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym przed sądami. Prawa rodzicielskie nie mogą być wykonywane w sprzeczności z interesami dzieci. Zabezpieczenie interesów dzieci powinno być główną troską ich rodziców.

Mama z córką

Czego nie powinni robić rodzice w kontaktach z dziećmi?

Istnieje długa lista tego czego nie powinni robić rodzice. Przede wszystkim to:

  • • Nie narażać swoich dzieci na niebezpieczeństwo.
  • • Nie pozostawiać dzieci bez opieki i nadzoru.
  • • Nie zaniedbywać zdrowia i edukacji dziecka.
  • • To czego nie powinni robić rodzice, to sprawowanie opieki na małoletnim w stanie nietrzeźwości lub po użyciu narkotyków.

Jakie są prawa i obowiązki dziecka w rodzinie?

Konwencja o prawach dziecka (CRC) została przyjęta w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konwencja o prawach dziecka zawiera listę uznanych na szczeblu międzynarodowym praw dziecka. Zatwierdzając Konwencję o Prawach Dziecka, odpowiednie instytucje starały się podkreślić fakt, że dorośli często zapominają, że dziecko to także osoba posiadająca wszystkie prawa towarzyszące, tak jak dorośli. Konwencja o Prawach Dziecka uznaje dziecko za podmiot prawa, tj. właściciela swoich praw. Oznacza to, że dziecko jest jednostką, która ma prawa człowieka i nikt nie ma prawa posiadać dziecka, nawet jego rodzice.

Konwencja wyznacza też, jakie są prawa i obowiązki dziecka w rodzinie. Dzieci mają prawa, ale także obowiązki w zakresie korzystania z tych praw, tak jak dorośli w społeczeństwie. Prawo dziecka kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo innego dziecka lub osoby dorosłej. Oznacza to, że prawa mają granice, a dziecko, korzystając ze swoich praw, musi uwzględniać prawa innych dzieci i dorosłych.

Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie dotyczą także edukacji. Dziecko ma prawo do nauki, ale jednocześnie jest zobowiązane do uczęszczania do szkoły. Dziecko ma prawo do ochrony zdrowia, ale jest również odpowiedzialne za utrzymanie swojego zdrowia. Dziecko ma prawo do wolności słowa, ale korzystając z prawa do wolności słowa, musi szanować prawa innych dzieci i dorosłych.

Konwencja o Prawach Dziecka daje dziecku prawo do korzystania ze swoich praw i brania odpowiedzialności. Oznacza to, że wraz z rozwojem dziecka, wzrośnie również jego prawo do podejmowania samodzielnych decyzji oraz zakres odpowiedzialności. Dopóki dziecko nie będzie w stanie samodzielnie korzystać ze swoich praw, jego rodzice lub opiekunowie będą robić to za nie. W takim przypadku należy zawsze brać pod uwagę interesy dziecka.

Ponieważ dzieci nie zawsze są w stanie samodzielnie bronić swoich praw i interesów, potrzebują pomocy i ochrony dorosłych. Dziecko musi być chronione przed przemocą psychiczną i fizyczną, niesprawiedliwością, zaniedbaniem, wyzyskiem, wykorzystywaniem seksualnym i innymi niebezpieczeństwami.